Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 01. Januar 2014 for Webtimiser.d I/S, herefter benævnt Webtimiser.dk. Webtimiser.dk og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.

 

1. ANVENDELSE AF BETINGELSER
1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Webtimiser og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Webtimiser leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2. Webtimiser.dk er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

 

2. OMFATTEDE YDELSER
2.1. Ydelserne omfatter hjemmeside, hosting, markedsføring, adwords, facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som Webtimiser leverer.

 

3. AFTALENS INDGÅELSE
3.1. Webtimiser’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til hjemmeside, DNS, dk-hostmaster m.m.

3.3. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

 

4. ANSVAR
4.1. Webtimiser påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

4.2. Webtimiser er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

4.3. Webtimiser fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

4.4. Webtimiser er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på kundens webhotel.

 

5. MATERIALE OG OPHAVSRET
5.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

5.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til Webtimiser i forbindelse med udvikling af et af Webtimisers produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Webtimiser kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

 

6. OPSIGELSE
6.1. Såfremt Kunden ønsker at opsige en Aftale, så skal det ske senest én (1) måned før udløbet af en Aftaleperiode, skriftligt, enten pr. e-mail til info@webtimiser.dk, eller pr. post.

6.2. Webtimiser er berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også hver enkelt af Ydelserne under Aftalen. I tilfælde af Webtimisers opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede Aftaler eller Webtimisers forretningsbetingelser.

6.3. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og enhver Part er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalings misligholdelsen er afhjulpet.

 

7. PRISER OG BETALING
7.1. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

7.2. Webtimiser.dk har ret til én gang årligt, hver gang der er forløbet 12 måneder siden seneste regulering, at regulere priserne på samtlige af de aftalte ydelser med op til 5% af forudgående 12 måneders priser. Første regulering sker 12 måneder efter aftaleindgåelse (ved aftalens underskrift). De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Webtimiser.dk.

7.3. Alle priser, herunder på tilbud, kontrakter, hjemmeside og andet er ekskl. moms.

7.4. Webtimiser.dk forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

7.5. Ved enhver forsinkelse af betaling forbeholder Webtimiser sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele Webtimiser.dks tilgodehavende er betalt. Webtimiser.dk er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

7.6. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på Webtimiser.dks påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.

 

8. UNDERLEVERANDØRER
8.1. Webtimiser.dk er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

 

12. LOVVALG OG VÆRNETING
12.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Holbæk Byret som rette værneting.